Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Kamera Aydınlatma Metni

KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu Metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’nun (“KVKK”) 10.maddesi gereği aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla Ansa-Med Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından düzenlenmiştir. Şirketimizin iş yerlerinde kullanılan kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanan genel nitelikteki kişisel verileriniz öncelikli olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5.maddesi kapsamında kanuni istisnalar ve meşru amaçlarla sınırlı olmak üzere işlenmektedir. Bu istisnaların varlığı halinde kişisel verilerin işlenmesi için onay vermiş olmanız gerekli değildir.

TANIMLAR

Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK),

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi (Ansa-Med Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi),

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgiyi,

Örnek olarak; Şirketimizin kayıt sistemleri vasıtasıyla topladığı size ilişkin görüntüler kişisel verilerinizdir. Bu kapsamda, anonim bilgiler, anonim hale getirilen bilgiler ve belirli bir kişi ile ilişkilendirilemeyen diğer veriler Şirketimiz ’in bu konudaki Politikası gereği kişisel veri olarak kabul edilmez.

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Şirket’in iş yerlerinde kullanılan kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel verileriniz;

 • Şirket içi denetimin ve bilgi güvenliğin sürecinin yönetilmesi,
 • Fiziksel mekân (iş yeri) güvenliğinin temini, lokasyon güvenliğinin sağlanması,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek, suç şüphesinin aydınlatılması,
 • Şirketimizin kanuni yükümlülüklerini yerine getirmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması,

Amaçlarıyla 6698 sayılı Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenmektedir.

 1. b) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Görüntü kayıt sistemleri ile kayıt altına alınan verileriniz, Şirket içi denetimin ve bilgi güvenliğin sürecinin yönetilmesi, Fiziksel mekan (iş yeri) güvenliğinin temini, lokasyon güvenliğinin sağlanması, Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek, suç şüphesinin aydınlatılması, amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 8. ile 9. maddelerine uygun olarak, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine; Şirket Yetkilileri, güvenlik görevlileri ve/ veya anlaşmalı güvenlik kurumlarına aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz, gerekli korumanın sağlanması ve aktarım amacıyla sınırlı olarak Şirket’in hizmet sunduğu veya aldığı 3. (üçüncü) kişilere, iş ortaklarına, grup şirketlerine, hissedarlarına, bağlı şirketlere ve iştiraklere gerekli olması halinde ve/veya çalışanların talebi veya şirketler neticesinde aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bina içinde ve dışındaki kamera kayıt sistemleri ile otomatik yöntemlerle, elektronik olarak işbu Aydınlatma Metni’ nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’ nin (b), (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Veri Sahiplerinin 6698 Sayılı Kanun’un 11.Maddesinde Belirtilen Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi kvkk@fulyaacikemar.com adresine 6698 sayılı Kanun’un 13.maddesinde belirtilen aşağıdaki yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda talebiniz; talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz’ in veri Politikası gereği periyotlar halinde min 15 gün, max 30 gün muhafaza edilmektedir. Kişisel verileriniz max 30 gün içinde şirketimiz tarafından imha edilecektir.  

Yukarıda belirtilen kapsamda haklarınızı kullanmak için;

 • kvkk@fulyaacikemar.com adresine göndereceğiniz güvenli elektronik imzalı e-posta,
 • Size ait şirketimize kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden, Ansa-Med Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi‘ nin kvkk@fulyaacikemar.com e-posta adresine göndereceğiniz e-posta ile,
 • Islak imzalı bir dilekçe Dikilitaş Mah.Ayazmadere Cad. Yeşilçimen Sk. No:9 Fulya /Beşiltaş – İSTANBUL adresine ile şahsen yapacağınız başvuru ile,
 • Noter tarafından kimlik tespitinizi havi bir dilekçe ile Dikilitaş Mah.Ayazmadere Cad. Yeşilçimen Sk. No:9 Fulya /Beşiltaş – İSTANBUL adresine,

Başvurunuzu yapabilirsiniz.

Başvurunuzu Başvuru Formu ile yapabilirsiniz.

Talebiniz, 6698 sayılı Kanun’un 13.maddesinde belirtilen ve yukarıda da saydığımız yöntemlerle gönderilmediği takdirde tarafımızca dikkate alınmayacaktır.

Ansa-Med Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi olarak kanun kapsamında gerçekleşecek değişikler çerçevesinde işbu metin üzerinde yapılabilecek güncelleme haklarımız saklıdır.