Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Hasta Aydınlatma Metni

HASTA AYDINLATMA METNİ

İşbu metin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun(“KVKK”) 10.maddesi gereği aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla Ansa-Med Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından düzenlenmiştir.

Şirketimize beyan ve teslim ettiğiniz bilgi ve belgelerde yer alan genel nitelikteki kişisel verileriniz öncelikli olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5.maddesi kapsamında; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde, kanun hükümlerinin gerekliliği ve tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde, işbu kanuni istisnaların meşru amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenmektedir. Bu istisnaların varlığı halinde kişisel verilerin işlenmesi için onay vermiş olmanız gerekli değildir.

Bunların dışında genel ve bilhassa özel nitelikteki kişisel verilerinizin (Hasta tıbbi raporları, tanı verileri, biyometrik ve genetik veriler, Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, reçete bilgileriniz dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık verileriniz ) şirket tarafından işlenmesi (tamamen veya kısmen herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, aktarılması) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6.maddesi kapsamında sayılan hallerin geçerli olması ve ancak açık şekilde onay vermeniz ile mümkün olacaktır.

TANIMLAR

Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK),

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi (Ansa-Med Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi),

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgiyi,

Örnek olarak; adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, doğum tarihiniz, erişimde bulunduğunuz IP numarası, yaptığınız işlemlere ait bilgiler, vb. size ilişkin bilgiler kişisel verilerinizdir. Bu kapsamda, anonim bilgiler, anonim hale getirilen bilgiler ve belirli bir kişi ile ilişkilendirilemeyen diğer veriler Şirketimiz ’in bu konudaki Politikası gereği kişisel veri olarak kabul edilmez.

Özel nitelikli kişisel veri: İlgili kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

 

 1. a) Veri Sorumlusu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Ansa-Med Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi tarafından aşağıda açıklananlar kapsamında işlenebilecektir.

 1. b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Hasta kayıt bölümümüze gönderdiğiniz veya girdiğiniz sağlık verileriniz, tarafımıza otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz ve tarafımızca elde edilen her türlü kişisel verileriniz, ve KVKK Madde 5.1, Madde 5.2, Madde 6.2 ve Madde 6.3 kapsamında işlenmektedir. Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız şu şekildedir;

 • Kimliğinizin teyit edilmesi,
 • Kamu sağlığının korunması, tıbbî teşhis, tahlil, laboratuvar, tedavi ve sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,
 • Merkezimizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi,
 • Randevularınız hakkında bilgi verilmesi,
 • Görüntüleme ve görüntüleme hizmetine bağlı sağlık hizmetlerinin sunulması, raporların tanzimi ve tarafınıza iletilmesi,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Hastane, Tıp Merkezleri ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit etme veya bu kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması,
 • Sağlık hizmetlerine finansman sağlanması nedeni ile özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgileri paylaşma,
 • Hizmetlere ilişkin gerekli ödeme, faturalandırma dahil finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi,
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma,
 • Merkezimizin sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alması,
 • Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
 • Görüntüleme hizmetine bağlı sağlık hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırılması,

 

 1. c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek, Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarınızı kullanabilmeniz için zorunlu olan evrakların hazırlanması, amaçlarıyla KVKK’ nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, kişisel verileriniz, gerekli korumanın sağlanması ve aktarım amacıyla sınırlı olarak Şirket’in hizmet aldığı 3. (üçüncü) kişilere, yurt içi ve yurt dışı iş ortaklarına, grup şirketlerine, hissedarlarına, bağlı şirketlere ve iştiraklere gerekli olması halinde şirketler, bankalar, kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilmesi üzerine aktarılabilecektir.

 

 

 1. d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Ansa-Med Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi tarafından verilen hizmete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şubeler, ilgili sağlık kuruluşları, ilgili sigorta şirketleri, çağrı merkezi, internet sitesi, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak işbu Aydınlatma Metni’ nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’ nin (b), (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Şirketimize tarafınızla olan hizmet sözleşmemizin dışındaki 3.kişiler hakkında veriler sağlamanız halinde, söz konusu kişilerin hukuken rıza vermeye yetkin olduklarını teyit ile verilerinin işlenmesine dair (aktarım da dâhil) açık rızalarını almak sizin sorumluluğunuzdadır.

 1. e) Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirsiniz;

KVKK’ nın 4. maddesi uyarınca kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak işleme yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Bu kapsamda yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için doğru ve güncel verilerinizi paylaşmanız gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde site içinde belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi, aksi halde tarafınızca iletilen doğru veya güncel olmayan bilgilerden Ansa-Med Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi olarak sorumluluğumuzun bulunmadığını bildirmekteyiz.

 

 1. f) KVKK’ nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi kvkk@fulyaacikemar.com adresine KVKK madde 13’te belirtilen aşağıdaki yöntemlerle Ansa-Med Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi’ne iletmeniz durumunda talebiniz; talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen kapsamda haklarınızı kullanmak için;

 • kvkk@fulyaacikemar.com adresine göndereceğiniz güvenli elektronik imzalı e-posta,
 • Size ait şirketimize kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden, Ansa-Med Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi ‘ nin kvkk@fulyaacikemar.com e-posta adresine göndereceğiniz e-posta ile,
 • Islak imzalı bir dilekçe Dikilitaş Mah.Ayazmadere Cad. Yeşilçimen Sk. No:9 Fulya /Beşiltaş – İSTANBUL adresine ile şahsen yapacağınız başvuru ile,
 • Noter tarafından kimlik tespitinizi havi bir dilekçe ile Dikilitaş Mah.Ayazmadere Cad. Yeşilçimen Sk. No:9 Fulya /Beşiltaş – İSTANBUL adresine,

Başvurunuzu yapabilirsiniz.

Başvurunuzu Başvuru Formu ile yapabilirsiniz.

 

Talebiniz, 6698 sayılı Kanun’un 13.maddesinde belirtilen ve yukarıda da saydığımız yöntemlerle gönderilmediği takdirde tarafımızca dikkate alınmayacaktır.  Ansa-Med Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi olarak kanun kapsamında gerçekleşecek değişikler çerçevesinde işbu metin üzerinde yapılabilecek güncelleme haklarımız saklıdır.