Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Çalışan Adayı Aydınlatma Formu

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA FORMU

Ansa-Med Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi (“Şirket”)’ne gerçekleştirmiş olduğunuz iş başvurusu sebebiyle doldurmakta olduğunuz İş Başvuru Formunda yer alan, Tarafınızca fiziki olarak teslim edilen ve Şirketimizin yapacak olduğu mülakatlarda (çağırılmanız halinde) beyan ettiğiniz genel nitelikteki kişisel verileriniz öncelikli olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5.maddesi kapsamında; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde ve tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde, işbu kanuni istisnaların meşru amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenmektedir. Bu istisnaların varlığı halinde kişisel verilerin işlenmesi için onay vermiş olmanız gerekli değildir.

Bunların dışında genel ve bilhassa özel nitelikteki kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenmesi ancak açık şekilde onay vermeniz ile mümkün olacaktır.

TANIMLAR

Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK),

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi (Ansa-Med Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi),

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi (Çalışan Adayı),

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı) ilişkin iş başvuru formunda yer alan bilgiler de dahil her türlü bilgiyi,

Özel nitelikli kişisel veri: İlgili kişinin (Çalışan Adayı) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

TEMEL İLKELERİMİZ

İş Başvuru Formunda yer alan, Tarafınızca fiziki olarak teslim edilen ve Şirketimizin yapacak olduğu mülakatlarda (çağırılmanız halinde) beyan ettiğiniz kişisel verilerinizin;

Sizlerle kurulma ihtimali olan iş ilişkimiz dahilinde, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve Kanunu’ nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kanun’ da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini, verileri kaybolmaya, yanlış kullanıma ve yetkisiz erişime, paylaşıma, değiştirilmeye silinmeye karşı korumak için makul seviyede gereken önlemlerin alınacağını bildiririz.

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

İş Başvuru Formunda yer alan, Tarafınızca fiziki olarak teslim edilen ve Şirketimizin yapacak olduğu mülakatlarda (çağırılmanız halinde) beyan ettiğiniz kişisel verileriniz otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamakta ve KVKK Madde 5.1, Madde 5.2, Madde 6.2 ve Madde 6.3 kapsamında işlenmektedir. Kişisel veri işleme amaçlarımız şu şekildedir;

-Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, başvurulan pozisyon ve/veya açık pozisyonlarımıza uygunluğunun tespiti,

-Çalışan adayı ile iletişimin sağlanması,

-İnsan kaynakları süreçlerinin değerlendirilmesi, görevlendirme süreçlerinin planlanması/değerlendirilmesi,

-Çalışan adayı iş birikimi ve tecrübesi, mesleki kıdem ve geçmiş iş tecrübelerinizdeki pozisyon ve haklarının belirlenmesi,

-Referans gösterilmesi halinde bildirilen kişilerin verilerinin kişiler ile temasa geçilmesi ve bu yolla geçmiş iş tecrübeleri, haklar, performans, iş ilişkisinin sonlanma şekli, mesleki ve kişisel yetileri, iletişim becerileri ve genel profil hakkında bilgi sahibi olunması, çalışan adayınca verilen bilgilerin teyit edilmesi,

-Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

-Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

 

Elektronik ortamda tutulmakta olan verileriniz Şirket’in hizmet aldığı başka bir tüzel kişilik bünyesinde ancak Şirket kontrol ve denetiminde tutulabilir. Bu doğrultuda iş başvuru formunun Şirket dışında bulunan bilgisayarlarda tutulması ve kayıtlara söz konusu bilgisayarlardan erişilmesi, bu verilerin tutulduğu sistemlerin yurtdışında konumlandırılmış olması mümkün olabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİ AKTARIMI VE AKTARIM AMAÇLARIMIZ

 

Şirketimiz kanun hükmünün yerine getirilmesi amacıyla ilgili adli ve idari Kamu Kuruluşlarınca talep edilmesi veya kamu güvenliğinin gerekliliği nedeniyle tarafınıza ait bilgileri ilgili adli ve idari Kamu Kuruluşları ile paylaşabilecektir. Şirketimize aile üyeleriniz, referanslarınız, tarafınızı iş başvurusunda bulunmaya yönlendiren tanıdıklarınız gibi 3.kişiler hakkında veriler sağlamanız halinde, söz konusu kişilerin hukuken rıza vermeye yetkin olduklarını teyit ile verilerinin işlenmesine dair (aktarım da dâhil) açık rızalarını almak sizin sorumluluğunuzdadır. Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen aktarım amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 8. ve 9.maddesi hükümlerine uygun olarak aktarılabilecektir.

 

KANUN’UN 11.MADDESİN GEREĞİ HAKLARINIZ

 

Bu madde kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Şirketimize olan başvurularınızın olumsuz sonuçlanması halinde şirketimiz max 3 ay içinde verilerinizi imha edecektir. Mülakata çağırılan adayların başvuru evrakları mülakattan itibaren max 3 ay içinde şirketimiz tarafından imha edilecektir.  

Yukarıda belirtilen kapsamda haklarınızı kullanmak için;

 • ……………………(mail adresi yazılacaktır).adresine göndereceğiniz güvenli elektronik imzalı e-posta,
 • Size ait şirketimize kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden, Ansa-Med Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi ‘nin …………………… e-posta adresine göndereceğiniz e-posta ile,
 • Islak imzalı bir dilekçe……….(açık adres yazılacaktır.) adresine ile şahsen yapacağınız başvuru ile,
 • Noter tarafından kimlik tespitinizi havi bir dilekçe ile………. (açık adres yazılacaktır.) adresine,

Başvurunuzu …………………Başvuru Formu ile yapabilirsiniz.

Talebiniz, 6698 sayılı Kanun’un 13.maddesinde belirtilen ve yukarıda da saydığımız yöntemlerle gönderilmediği takdirde tarafımızca dikkate alınmayacaktır. İlgili kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ……………… adresine KVKK madde 13’te belirtilen yukarıdaki yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda talebiniz; talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Ansa-Med Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi olarak kanun kapsamında gerçekleşecek değişikler çerçevesinde işbu metin üzerinde yapılabilecek güncelleme haklarımız saklıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adaylardan özel nitelikli veri alınmadığından ve adaydan alınan veriler salt yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak işlendiğinden açık rıza formuna ihtiyaç yoktur fakat çalışan adaylarından iş başvurusu veya mülakat sırasında özel nitelikli veri alınması ihtimali gözetilerek aşağıdaki açık rıza formu hazırlanmıştır. Bu ihtimalde adayların özel nitelikli verilerini işlenmesi veya aday verilerinin aydınlatma metninde belirtilen amaçlardan farklı işlenmesi için aşağıdaki form ile açık rıza vermesi gerekir.)

AÇIK RIZA FORMU

İş başvurusu nedeniyle işbu açık rıza formunu imzalamak zorunda olmadığınızı, İş Başvuru Formunda yer alan, , Tarafınızca fiziki olarak teslim edilen ve Şirketimizin yapacak olduğu mülakatlarda (çağırılmanız halinde) beyan ettiğiniz bilgilerden paylaşmak istemediğiniz bilgilere ilişkin cevap vermenizin mecburi olmadığını, bu bilgilere cevap vermemeniz halinde sadece kendi iradeniz ile Şirketimiz ile paylaştığınız bilgilerin iş başvurunuzun değerlendirilmesi sırasında dikkate alınacağını bildiririz. Ancak her halde Kanunda yer alan istisnalar kapsamında verilerinizin işlenebileceği hatırlatırız. Aşağıdaki açık rıza kapsamında verilen izinlerin açık rıza kapsamına giren işlemlerle ilgili daha önce Şirketimiz tarafından işlenmiş bilgilerinizi de kapsamakta olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Aşağıdaki bölümü onaylayarak/imzalayarak yukarıdaki bilgileri ve Çalışan Adayı Aydınlatma Formundaki bilgileri okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın açık ve tam olarak aşağıda yazılı maddelere rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim:

 • Kanun kapsamında sahip olduğum haklara ve Şirket’in kişisel veri işleme/koruma faaliyetlerine ilişkin olarak işbu form ile bilgilendirildiğimi,
 • ……………. (Çalışan adayından talep edilen özel nitelikli veriyi yazınız.) Özel Nitelikli Kişisel verilerimin işlenmesini ve yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılmasını serbest irademle onayladığımı,

 

 • Elektronik ortamda tutulmakta olan verilerimin özel nitelikli verilerim de dahil Şirket’in hizmet aldığı başka bir tüzel kişilik bünyesinde, Şirket dışında bulunan bilgisayarlarda tutulmasını ve kayıtlara söz konusu bilgisayarlardan erişilmesini, bu verilerin tutulduğu sistemlerin yurtdışında konumlandırılmış olmasını kabul ettiğimi,

Şirketiniz ile aile üyelerim, iş sözleşmemizin kapsamı dışında olan 3.kişiler hakkında paylaştığım özel nitelikli veriler de dahil olan verilerle ilgili olarak, onların bu Rıza Forumunda belirtildiği anlamdaki verilerinin işlenmesiyle ilgili olarak rızalarını aldığımı işbu açık rıza formunu imzalayarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.

RIZAM VARDIR                                                                                                   RIZAM YOKTUR

     Ad Soyad                                                                                                                          Ad Soyad